Vrijdag 9 oktober werd in Ham een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een kampeerverblijfpark. De controle ging uit van het gemeentebestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat.

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Marc Heselmans uit. “Dergelijke verblijfsparken hebben een omgevingsvergunning nodig, en moeten voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en hygiëne. We kijken na of de camping aan die voorwaarden beantwoordt. Er is tevens een vermoeden dat sommige verblijvers de camping gebruiken als permanente woonplaats. Ook daarop hebben we gecontroleerd”.

 “We vinden het verder belangrijk dat kampeerverblijven in orde zijn met alle regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving. Er werd ook overleg gepleegd met Toerisme Vlaanderen.”

Volgende inbreuken werden vastgesteld:

Stedenbouwkundige overtredingen
De brandweer stelde een aantal kleine inbreuken vast
Permanente bewoning zonder inschrijvingen in het bevolkingsregister
De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

“Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (omgeving, burgerzaken), ook uit inspecteurs van de Vlaamse wooninspectie, de Dienst Vreemdelingenzaken en de brandweer. Ploegen van de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.